13-7-2021

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.topsectorlogistiek.nl, zoals deze beschikbaar zijn gesteld door Topsector Logistiek. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op de website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Topsector Logistiek is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Topsector Logistiek.

Informatie
Topsector Logistiek streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of de inhoud onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij behouden ons het recht voor om de informatie of materialen die in deze website zijn opgenomen te wijzigen, verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Topsector Logistiek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij met hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.carbonaddedaccounting.nl op deze pagina.