Decamod

Decamod; effecten CO2-reductiemaatregelen inzichtelijk

In 2019 is in Nederland het Klimaatakkoord gesloten. Met dat akkoord geeft Nederland invulling aan het in wereldwijd verband gesloten Klimaatverdrag van Parijs in 2015, met als doel de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius.

Voor de logistieke sector betekent het Nederlands Klimaatakkoord kortgezegd dat in het jaar 2050 de CO2-uitstoot ten gevolge van transport en logistiek naar zo goed als nul moet zijn teruggebracht. De uitvoering van het Klimaatakkoord zal de komende jaren naar verwachting dan ook leiden tot een groeiende behoefte aan objectieve informatie over de effecten en kosten van maatregelen om de CO2-uitstoot te reduceren.

Decamod

De Topsector Logistiek heeft TNO gevraagd kennis en tools te ontwikkelen om deze informatie te kunnen geven. Dat heeft geleid tot een verzameling van tools, databases én expertise, die samen Decamod worden genoemd. Decamod bevat een CO2-boekhoudmodel waarmee het effect van maatregelen voor CO2-reducties in de logistiek kunnen worden doorgerekend.

Met Decamod kunnen zogenaamde ‘what-if’-analyses worden uitgevoerd om de effecten van verschillende verduurzamingsscenario’s inzichtelijk te maken.

Als onderdeel van de ontwikkeling van Decamod is voor de volgende drie scenario’s de CO2-reductie berekend:

 

Bouwlogistiek

Het rapport bouwlogistiek beschrijft de kwantitatieve analyse van diverse maatregelen voor CO2-besparingen in de bouwlogistiek. Het gaat daarbij om technische maatregelen, zoals de inzet van elektrische voertuigen, het gebruik van waterstof en het gebruik van hernieuwbare brandstoffen, en logistieke maatregelen, zoals bouwhubs, het combineren van retourstromen, en control towers.

Zero-emissiezones

Het rapport zero-emissiezones beschrijft de doorrekening van decarbonisatie-maatregelen in de steden Rotterdam en Utrecht. De resultaten zijn vervolgens toegepast op een groot aantal steden die de invoering van een zero-emissiezone voor stadslogistiek overwegen.

Modal Shift

Het rapport modal shift beschrijft het effect van een modal shift-scenario waarin een deel van het containervervoer op de goederencorridors Oost en Zuid van de weg naar spoor en binnenvaart wordt verplaatst. Ook is gekeken naar het resultaat als modal shift wordt gecombineerd met de inzet van zuinige voertuigen, zoals Super EcoCombi’s.

Decamod CO2-uitstoot in de logistiek in NL

Decamod scenario CO2-reductie Bouwlogistiek

Decamod scenario CO2-reductie Zero-emissiezones

Decamod scenario CO2-reductie Modal Shift